Systém pro vzdálený přístup
do správního spisu vedeného ÚOHS
Vyplnění (a podání) žádosti o vzdálený
přístup do správního spisu
Přihlášení pro oprávněné uživatele
prostřednictvím Identity občana

Stručný návod:

Přístup do spisu vzdáleným přístupem je umožněn pouze osobám, které mají zřízenou Identitu občana. Pro vlastní zpřístupnění správního spisu vedeného ÚOHS vzdáleným přístupem je nutné „Vyplnit žádost“. Vyplněnou žádost má žadatel možnost odeslat datovou schránkou, e-mailem opatřeným elektronickým podpisem, nebo vygenerovat dokument ve formátu PDF a žádost odeslat např. prostřednictvím držitele poštovní licence. Pro elektronické podepsání žádosti je nutné si před vyplněním žádosti nejprve nainstalovat doplněk pro podepisování. O podání a později i vyřízení žádosti bude žadatel i osoba oprávněná ke vzdálenému přístupu informována e-mailem či datovou zprávou. Po vyřízení žádosti je již možno „Přistoupit do spisu“ a provést stažení obsahu spisu.

Podrobný návod pro vyplnění žádosti o vzdálený přístup do správního spisu a postup pro stažení obsahu správního spisu je k dispozici zde.

V případě technických potíží se obracejte e-mailem na adresu helpdesk.nahlizeni@uohs.gov.cz.

Poučení:

Přístup do spisu vzdáleným přístupem umožňuje oprávněným osobám seznámit se s jeho obsahem, aniž by bylo nutné se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dostavit osobně. Právo nahlížet do spisu ve smyslu § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v sídle Úřadu není použitím systému pro vzdálený přístup nikterak dotčeno.

Jedná se pouze o doplňkovou službu nad rámec nahlížení podle § 38 správního řádu, která neposkytuje přístup k takovým částem spisu, které obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti a jimiž je prováděn důkaz, jak je stanoveno v § 38 správního řádu. Přístup není poskytnut ani k částem spisu, o kterých to stanoví další právní předpisy. Tyto části spisu mohou být zpřístupněny k nahlížení pouze v sídle Úřadu a za zákonem stanovených podmínek.

Ve spise se mohou vyskytovat osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „nařízení GDPR“). Zásady zpracování osobních údajů vyplývající z nařízení GDPR jsou dostupné na internetových stránkách Úřadu. O osobních údajích, se kterými se v rámci tohoto přístupu seznámíte, jste povinni zachovávat mlčenlivost a s předmětnými osobními údaji nakládat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k nim.

Na přístup (nahlížení) do spisu dálkovým přístupem není právní nárok. Úřad si vyhrazuje právo službu dálkového přístupu nerealizovat.